Постійна комісія з питань комунальної власності, житлового-комунального господарства, благоустрою та транспорту

  1. Грицаєнко Віталій Васильович - голова комісії
  2. Кононенко Олег Валерійович - заступник голови комісії
  3. Романенко Сергій Миколайович
  4. Антоненко Леонід Миколайович
  5. Харатян Наірі Сейранович
  6. Іващенко Лариса Федорівна

Положення про постійну комісію Чигиринської міської ради з питань управління комунальним майном, благоустроєм та транспортом

Це положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійної комісії Чигиринської міської ради з питань управління комунальним майном, благоустроєм та транспортом (далі – Постійна комісія). Положення розроблено відповідно  до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та регламенту Чигиринської міської ради.

І. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійна комісія є підзвітною раді та відповідальною перед нею.

1.2. Постійна комісія обирається на сесії міської ради, за пропозицією
голови міської ради, на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури Постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
1.3. Протягом строку своїх повноважень міська  рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити необхідні зміни в склад комісій.
1.4. Постійна комісія всією своєю роботою сприяє безперервній і ефективній діяльності міської ради.
1.5. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та його заступники, секретар міської ради.
1.6. Депутати працюють у Постійній комісії на громадських засадах.

ІІ. Організація роботи Постійної комісії

 2.1. Організація роботи Постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.
 Голова комісії  скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
2.2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу Постійної комісії.
Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд Постійної комісії, завчасно повідомляються всі її члени.
2.3. Порядок проведення засідань постійних комісій.
2.3.1. У засіданні Постійної комісії беруть участь депутати - члени комісій, інші депутати міської ради (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.
2.3.2. На початку засідання Постійної комісії затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання комісії включаються за дорученням  ради, міського голови, заступника міського голови, секретаря міської ради, за пропозицією голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії.
2.3.3. Після затвердження порядку денного засідання Постійної комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання Постійної комісії Міської ради.
2.3.4. Члени Постійної комісії міської ради забезпечуються необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні Постійної комісії.
2.3.5. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії міської ради, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).
2.3.6. Після доповіді та співдоповідей члени Постійної остійної комісії міської ради ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.
2.3.7. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий немає права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.
2.3.8. В обговоренні питання порядку денного засідання Постійної комісії беруть участь члени комісії, депутати міської ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії. Обговорення питання порядку денного засідання Постійної комісії припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.
За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:
1) ухвалити висновок;
2) ухвалити рекомендацію;
3) взяти інформацію до відома;
4) створити робочу групу;
5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;
6) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених законодавством  та  цим Положенням.
2.4.  За результатами вивчення і розгляду питань віднесених до її компетенції, Постійна комісія  готує висновки і рекомендації.
Висновки і рекомендації Постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
2.5. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
2.6.  Рекомендації Постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено Постійній комісії у встановлений нею строк.
2.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

ІІІ. Повноваження Постійної комісії

    Повноваження передбачені частинами 4 – 6 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

    3.1. Здійснює контроль за дотриманням норм Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільний транспорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р.
№ 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанова Кабінету Міністрів України 18 лютого 1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», Правил благоустрою території міста Чигирина, інших нормативно – правових актів України та нормативних актів міської ради з питань управління комунальним майном, благоустроєм та транспортом, при їх підготовці та розгляді.

3.2. Надає висновки та рекомендації з приводу скасування актів виконавчих органів ради що стосуються  питань управління комунальним майном, благоустроєм та транспортом, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської  ради, прийнятим у межах її повноважень.

3.3. Вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету з питань:

прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

 прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;
затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;
прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

3.4. Розглядає і узагальнює за дорученням голови та заступника голови міської ради пропозиції депутатів, постійних комісій міської ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проектів програм економічного і соціального розвитку, які внесені на розгляд ради.

3.5. Контролює виконання рішень міської ради, власних висновків та рекомендацій, готує з питань віднесених до її компетенції, відповідну інформацію та звітує перед міської радою про проведену роботу.

3.6. Здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Постійної комісії відповідно до чинного законодавства.

ІV. Права та обов'язки членів Постійної комісії
4.1. Члени Постійної комісії міської ради мають право:
вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях Постійної комісії міської ради будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, прийнятті та підготовці рішень;
викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків Постійної комісії, яка додається до протоколу комісії;
4.2. Члени Постійної комісії міської ради зобов'язані:
бути присутніми на засіданнях постійної комісії Міської ради та брати участь в її роботі;
виконувати відповідні доручення  ради, голови Постійної комісії та постійної комісії в цілому;


V. Відповідальність членів Постійної комісії
У випадку невиконання депутатом міської ради своїх обов'язків щодо роботи в Постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії міської ради питання про можливість подальшого перебування депутата Міської ради у складі відповідної постійної комісії.
 

Ми раді вітати Вас на офіційному сайті Чигиринської міської ради

Повернутися на головну сторінку.