Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, містобудування, архітектури та екології

  1. Голобок Василь Іванович - голова комісії
  2. Нетреба Іван Костянтинович - заступник голови комісії
  3. Крячко Олена Миколаївна - секретар комісії
  4. Бунь Олег Олександрович
  5. Гайдаренко Антоніна Володимирівна
  6. Семенов Олександр Миколайович
  7. Синяков Юрій Володимирович

 

Положенняпро постійну комісію Чигиринської міської ради з питань екологічної політики, містобудування, архітектури, регулювання земельних відносин та інвестиційного розвитку


Це положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійної комісії Чигиринської міської ради з питань екологічної політики, містобудування, архітектури, регулювання земельних відносин та інвестиційного розвитку (далі – Постійна комісія).
Положення розроблено відповідно  до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та регламенту Чигиринської міської ради.

І. Загальні положення
1.1. Постійна комісія ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
Постійна комісія є підзвітною раді та відповідальною перед нею.
1.1.    Постійна комісія обирається на сесії міської ради, за пропозицією голови міської ради, на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури Постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
1.2.    Протягом строку своїх повноважень міська  рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити необхідні зміни в склад комісій.
1.3.    Постійна комісія всією своєю роботою сприяє безперервній і ефективній діяльності міської ради.
1.4.    До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та його заступники, секретар міської ради.
1.5.    Депутати працюють у Постійній комісії на громадських засадах.


ІІ. Організація роботи Постійної комісії
 2.1. Організація роботи Постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.
 Голова комісії  скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
2.2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу Постійної комісії.
Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд Постійної комісії, завчасно повідомляються всі її члени.
2.3. Порядок проведення засідань постійних комісій.
2.3.1. У засіданні Постійної комісії беруть участь депутати - члени комісій, інші депутати міської ради (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.
2.3.2. На початку засідання Постійної комісії затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання комісії включаються за дорученням  ради, міського голови, заступника міського голови, секретаря міської ради, за пропозицією голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії.
2.3.3. Після затвердження порядку денного засідання Постійної комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання Постійної комісії Міської ради.
2.3.4. Члени Постійної комісії міської ради забезпечуються необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні Постійної комісії.
2.3.5. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії міської ради, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).
2.3.6. Після доповіді та співдоповідей члени Постійної остійної комісії міської ради ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.
2.3.7. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий немає права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.
2.3.8. В обговоренні питання порядку денного засідання Постійної комісії беруть участь члени комісії, депутати міської ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії. Обговорення питання порядку денного засідання Постійної комісії припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.
За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:
1) ухвалити висновок;
2) ухвалити рекомендацію;
3) взяти інформацію до відома;
4) створити робочу групу;
5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;
6) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених законодавством  та  цим Положенням.
2.4.  За результатами вивчення і розгляду питань віднесених до її компетенції, Постійна комісія  готує висновки і рекомендації.
Висновки і рекомендації Постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
2.5. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
2.6.  Рекомендації Постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено Постійній комісії у встановлений нею строк.
2.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

ІІІ. Повноваження Постійної комісії
    Повноваження передбачені частинами 4 – 6 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3.1. Здійснює контроль за дотриманням норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про оренду землі», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища» , інших нормативно – правових актів та нормативних актів міської ради з екологічних, містобудівних, архітектурних питань та питань інвестування, при їх підготовці та розгляді.
3.2. Надає висновки та рекомендації з приводу скасування актів виконавчих органів ради що стосуються  екологічних, містобудівних, архітектурних питань  та питань інвестування, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської  ради, прийнятим у межах її повноважень.
3.3. Вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету з питань:
володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади міста (включаючи питання передачі земельних ділянок у власність чи користування, приватизації земельних ділянок, припинення права користування) та вилучення земельних ділянок;
здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;
досудового вирішення земельних спорів;
архітектурно - будівельної діяльності;
прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;
вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;
заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;
вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
 вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
3.4. Здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Постійної комісії відповідно до чинного законодавства.
ІV. Права та обов'язки членів Постійної комісії
4.1. Члени Постійної комісії міської ради мають право:
вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях Постійної комісії міської ради будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, прийнятті та підготовці рішень;
викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків Постійної комісії, яка додається до протоколу комісії;
4.2. Члени Постійної комісії міської ради зобов'язані:
бути присутніми на засіданнях постійної комісії Міської ради та брати участь в її роботі;
виконувати відповідні доручення  ради, голови Постійної комісії та постійної комісії в цілому;
V. Відповідальність членів Постійної комісії
У випадку невиконання депутатом міської ради своїх обов'язків щодо роботи в Постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії міської ради питання про можливість подальшого перебування депутата Міської ради у складі відповідної постійної комісії.

Ми раді вітати Вас на офіційному сайті Чигиринської міської ради

Повернутися на головну сторінку.